Zadajte prosím číslo poistnej udalosti

Aplikácia musí byť používaná výlučne pre účely k tomu určené a schválené. 
Všetky informácie a dáta dostupné v tejto aplikácii majú výlučne informatívny charakter a sú majetkom spoločnosti ERGO Poisťovňa, a.s. 
Aktivity spojené s používaním aplikácie môžu byť monitorované. 
Hlásenie poistenej udalosti prostredníctvom tejto aplikácie nenahrádza písomné oznámenie poistnej udalosti na tlačive poisťovne.
Pre každú oznámenú udalosť treba vyplniť a podpísať príslušné tlačivo oznámenia podľa druhu škodovej udalosti a doručiť ho poisťovni: 
• Poštou na adresu: ERGO Poisťovňa, a.s., Apollo Business Center II, Blok D, Prievozská 4C, 821 08 Bratislava
• Elektronickou poštou na adresu: pu@ergo.sk